Zgodovina zavoda

Akademija za ples, samostojni visokošolski zavod je akreditiran na Svetu za visoko šolstvo 9. 6. 2008 in vpisan v sodni register 17. 9. 2008. Študijski program Ples, koreografija (študijske smeri: Sodobni ples, Tekmovalni ples standardni in latinskoameriški, Družabni ples in Džez ples) je akreditiran na Svetu za visoko šolstvo 18. 12. 2009. V razvid visokošolskih zavodov in programov sta zavod in študijski program vpisana 30. 9. 2010. Študijski program Ples, koreografija se je začel izvajati v študijskem letu 2010/2011. Sprememba ustanovitelja Akademije za ples in sprememba imena, AMEU – Akademija za ples, sta vpisana v sodni register 19. 01. 2015. V letu 2015 je izvedena zunanja evalvacija visokošolskega zavoda in študijskega programa in z odločbo Sveta NAKVIS podaljšana akreditacija visokošolskega zavoda AMEU – Akademija za ples in študijskega programa Ples koreografija za sedem let do 30. 09. 2022. Svet NAKVIS je dal soglasje k spremembi študijskega programa Ples, koreografija, z dodano novo smerjo Balet. Po treh letih mirovanja zavoda je v študijskem letu 2016/17 bila ponovno vpisana prva generacija študentov pod okriljem Alma Mater na študijski smeri Sodobni ples, prav tako smo v istem letu pričeli z izvajanjem določenih predmetov evidenčno vpisanih študentov na smeri Balet.

Vizija

Vizija Akademije za ples je postati vodilna umetniška akademija v regiji, ki na svoje poslanstvo gleda široko v smislu medžanrskega povezovanja, interdisciplinarnega delovanja in umeščanja plesne umetnosti v najširše sfere kulturnega in družbenega življenja. Vizija Akademije za ples je postati ključna povezovalna umetniška institucija, ki bo študentom in študentkam omogočila tista znanja, ki postajajo nujna tudi na področjih, kot so gerontologija, fizioterapija, humanistika in na ta način postati lokalno in mednarodno prepoznavna izobraževalna inštitucija prihodnosti.

Poslanstvo

Na Akademiji za ples zagotavljamo vrhunsko znanje na področju plesa, pedagogike in ustvarjalno koreografskega procesa. Z raznovrstnimi in raznolikimi pedagoškimi delavci, njihovimi bogatimi umetniško – ustvarjalnimi izkušnjami ter vodstvom zagotavljamo našim študentom odlično interakcijo in sodelovanje z najboljšimi strokovnjaki z njihovih področij. V prihodnosti si želimo razviti edinstveni evropski visokošolski študijski program, kjer se prepletajo znanje, izkušnje, inovativnost in ustvarjalnost na pedagoško – plesnem, kulturnem in umetniškem področju. Razvoj plesne umetnosti in kulture želimo graditi na izboljševanju povezave med izobraževanjem, z raziskavami in kulturo, povečati želimo obseg pretoka znanja, raziskovalne inovacije in napredek, ki temelji na ustvarjalni plesni sceni. Postati želimo uspešen in zaželen partner na področju plesne pedagogike, poučevanja, plesnega ustvarjanja in izražanja tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju ter skrbeti za trajnostni razvoj družbenega okolja.

Organi

Skladno s Statutom Alma Mater Europaea – Akademije za ples delujejo na Alma Mater naslednji organi:

Senat

Senat akademije je najvišji strokovni organ akademije. Senat akademije ima 8 članov, in sicer 6 visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev in 2 člana iz vrst študentov, ki jih voli Študentski svet. Dekan akademije je član Senata akademije po položaju.

 • Izr. prof. dr. Svebor Sečak, dekan
 • Doc. Rosana Hribar, mag. umet. giba
 • Pred., Maja Geršak,
 • Pred., Ana Vodišek ,
 • Doc. dr. Andreja Kopač,
 • Pred. Lucija Velkavrh,
 • Saša Štrukelj, študent
 • Paskal Vertačnik Vrbovšek, študentka

Akademski zbor

Akademski zbor akademije sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci. Pri delu Akademskega zbora akademije sodelujejo tudi predstavniki študentov akademije. Število študentov predstavlja petino števila članov Akademskega zbora akademije. Na začetku vsakega študijskega leta dekan akademije sporoči Študentskemu svetu akademije, kolikšno je število članov Akademskega zbora akademije.

Akademski zbor akademije voli člane Senata akademije veljavno, če je na seji Akademskega zbora prisotna večina članov Akademskega zbora akademije. Volitve so praviloma tajne, razen, če Akademski zbor s posebnim sklepom seje določi drugače. Za člana Senata akademije so izvoljeni tisti kandidati iz vrst visokošolskih učiteljev oz. znanstvenih delavcev, ki so prejeli največ glasov Akademskega zbora akademije.

Upravni odbor

Upravni odbor akademije ima pet članov, in sicer:

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • en predstavnik delavcev visokošolskih učiteljev,
 • en predstavnik drugih delavcev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj, predstavniki Upravnega odbora iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev oziroma sodelavcev imenuje Senat akademije na predlog dekana akademije, predstavnika drugih delavcev imenuje direktor.

Študentski svet

Študentski svet akademije je organ študentov akademije. Študentski svet akademije vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve. Študentski svet akademije mora seznaniti dekana akademije z rezultati volitev ter ga obvestiti o članih Študentskega sveta akademije in drugih organov akademije, v katerih sodelujejo študentje akademije, do 15. novembra istega leta.

Študentski svet je predstavniški organ študentov. V študentski svet AMEU – AP so izvoljeni naslednji predstavniki:

 • Daša Janičijević, 3. letnik Ples, koreogarfija, smer Sodobni ples, predsednica
 • Margarita Šunjić – 1. letnik SP,
 • Nena Klinkon – 2. letnik SP,
 • Sara Pucihar – balet
 • Metka Beguš – mag. Plesna pedagogika

V navedeni sestavi Študentski svet zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnava študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU – AP, imenuje predstavnike študentov v organe AMEU – AP in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov.

Strategija Akademije za ples 2020 – 2025

Strategija Akademije za ples 2020 – 2025

Postopek habilitacij

Postopek za izvolitev se začne na osebno prošnjo kandidata. V predlogu oz. prošnji mora biti naveden naziv in predmetno področje, za katero si kandidat želi pridobiti naziv, priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila, ki izhajajo iz pravilnika, ki ureja področje izvolitve:

 • življenjepis,
 • bibliografija,
 • kopija zadnje diplomske listine,
 • dokazilo o znanju tujega jezika (ob prvi izvolitvi),
 • izpolnjen obrazec H01 (docxpdf),
 • drugo.

Prošnjo, v katerem navedete tudi ustrezen elektronski kontakt, preko katerega boste dosegljivi v procesu izvolitve, in vsa dokazila pošljite po običajni pošti na naslov:

Alma Mater Europaea – Akademija za ples
Slovenska 17
2000 Maribor