Vpis se opravi elektronsko preko VIS-a (https://vis.esmb.si/prijava.htm) z uporabniškim imenom ter geslom. Popolno vpisno dokumentacijo lahko prinesete osebno v referat v Mariboru vsak delovni dan med 10.00-15.00 ali jo posredujete priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater – Akademija za ples, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.


Pogoji za napredovanje po programu

V višji letnik lahko napredujejo tisti, ki v skladu z akreditiranim javno veljavnim študijskim programom izpolnjuje pogoje za napredovanje po programu.

Pogoji za napredovanje po programu za dodiplomski študij:

 • Za prehod iz prvega letnika v drugi mora opraviti vse obveznosti iz prvega letnika v obsegu 50 ECTS.
 • Za prehod iz drugega letnika v tretji mora opraviti obveznosti v obsegu 110 ECTS;

Pogoji za napredovanje po programu za podiplomski študij:

 • Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 50 ECTS. Za študente, ki ponavljajo prvi letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis v 2. letnik kot pri rednem napredovanju.

Kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral najmanj 40 ECTS tekočega letnika in opravil vse obveznosti pri predmetih, ki se nadaljujejo v višjem letniku ter predloži opravičljive razloge opredeljene s statutom Akademije za ples. Tistim, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, bo v drugi polovici avgusta tekočega študijskega leta v VIS-u odprt vpisni list za vpis v višji letnik. Pred vpisom je potrebno preveriti, če so poravnane vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta. Vpisi v višji letnik bodo potekali do 30. 9. tekočega študijskega leta. Popolno vpisno dokumentacijo lahko prinesete osebno v referat ali jo pošljete po pošti.


Ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik, če pred tem še ni nikoli zamenjal študijskega programa in v primeru, da na AMEU-ECM še ni izkoristil možnosti ponavljanja letnika ali zamenjal študijske smeri.

Študent, ki se želi ponovno vpisati, mora oddati elektronsko prošnjo v referat Alma Mater. Prošnjo za ponavljanje letnika študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – ponavljanje letnika in jo izpolni. K prošnji obvezno priloži PODPISANO Izjavo, da v času študija ni spremenil študijskega programa oz. smeri ali ni ponavljal letnika na nobenem visokošolskem zavodu v RS. S podpisom izjave študent prevzema kazensko in materialno odgovornost in dovoljuje AMEU-ECM, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost ter, kjer je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc. Izjava se natisne skupaj s prošnjo iz VIS-a.
Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše in jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Izpolnjeno prošnjo lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat.

Ko Referat Alma Mater prejme obrazec Prošnja za ponavljanje letnika, v roku 5 delovnih dni pripravi ustrezni vpisni list, ki ga izpolnite preko interneta v VIS-u ter s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne strani https://vis.esmb.si/prijava.htm z uporabniškim imenom in osebnim geslom.

Šolnina za ponavljanje letnika znaša 1/3 celotne šolnine ter 50,00 EUR vpisnine. Prvi obrok šolnine za ponavljanje letnika ter vpisnino je potrebno skupaj poravnati do vpisa.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, kar je eden izmed pogojev za vpis.

Študent v času ponavljanja obdrži študentski status.

Pomembno opozorilo: študent ne more ponavljati 3. letnika, v primeru neopravljenih študijskih obveznostih študent odda prošnjo za vpis v absolventski staž.


Pogojni vpis

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, četudi ni opravil vseh obveznosti in pogojev za napredovanje v višji letnik, če ima za to utemeljene razloge, kot so navedeni v nadaljevanju.

Utemeljeni razlogi in zahtevana dokazila:

 • Materinstvo v času študija– dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige. Študentke matere, ki v času tekočega študijskega leta rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka, v kolikor imajo v tekočem študijskem letu status študenta.
 • Rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek– dokazilo: potrdilo specialista ginekologa.
 • Očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem gospodinjstvu in če koristi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka– izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o koriščenju dopusta za nego in varstvo otroka.
 • Bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov– oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik z opisom bolezni in časom zdravljenja, ali popis bolezni, ki ga izda specialist, ali odpustnica bolnišnice. Na zdravniškem potrdilu mora biti naveden termin odsotnosti (en mesec odsotnosti v izpitnem obdobju ali tri mesece v času predavanj). V času odsotnosti študent ne sme opravljati izpitnih rokov in drugih obveznosti, kar je razvidno iz uradne evidence VIS-a.
 • Smrt družinskih članov študenta (mati, oče, brat, sestra, mož, žena, otrok) v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta– dokazilo izpis iz knjige umrlih, rojstne matične knjige, iz katerih izhaja sorodstveno razmerje, pri članih skupnega gospodinjstva – potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
 • Težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta– dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem.
 • Izjemna aktivnost na umetniškem, kulturnem, humanitarnem, športnem in raziskovalnem področju v času izpitnih obdobjih– dokazilo: potrdilo o aktivni udeležbi, ki ga izda ustrezna krovna organizacija.
 • Izobraževanje po dveh ali več študijskih programih– dokazilo: potrdilo o vpisu.
 • Najmanj trimesečno izobraževanje v tujini– dokazilo: dokazilo o izobraževanju v tujini.
 • Aktivno sodelovanje v organih zavoda.

V tem primeru o izjemnem vpisu v višji letnik odloča Komisija za študijske zadeve.

Študent, ki se želi v naslednjem študijskem letu izjemoma (pogojno) vpisati v višji letnik, mora oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za pogojni vpis v višji letnik študent odda elektronsko preko VIS-a in v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – pogojni vpis in jo izpolni.

Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše ter jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje priporočeno na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo v času uradnih ur odda v referatu Alma Mater. Izpolnjeno prošnjo lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat.

Študent mora k prošnji priložiti tudi Potrdilo o plačilu prošnje in vloge za izdajo sklepov – prošnja za pogojni vpis v višji letnik. Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navede SI00 in vpisno številko, v namen plačila navede ime in priimek študenta ter PROŠNJA ZA POGOJNI VPIS.

Študent, ki mu bo Komisija odobrila izjemni vpis v višji letnik, mora upoštevati slednje: v roku 5 delovnih dni po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve vam bomo pripravili vpisni list, ki ga izpolnite elektronsko v VIS-u ter s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne strani AMEU – https://vis.esmb.si/prijava.htm z uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za preteklo študijsko leto.


Absolventski staž

V primeru, da študent v zadnjem letniku ni opravil vseh predpisanih študijskih obveznosti in zaključnega dela ter še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa, lahko prosi za vpis v absolventski staž.

Študent, ki se želi v naslednjem študijskem letu vpisati v absolventski staž, mora oddati elektronsko prošnjo preko VIS-a, in sicer tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – absolventski staž in jo izpolni. K prošnji obvezno priloži PODPISANO Izjavo, da v času študija ni spremenil študijskega programa oz. smeri ali ponavljal letnika na nobenem visokošolskem zavodu v RS. S podpisom izjave študent prevzema kazensko in materialno odgovornost in dovoljuje AMEU-ECM, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost ter ,kjer je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc. Izjava se natisne skupaj s prošnjo iz VIS-a.

Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše ter jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo v času uradnih ur odda v referatu Alma Mater. Izpolnjeno prošnjo lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat.

Šolnina za absolventski staž znaša 1/3 celotne šolnine ter 50,00 EUR vpisnine. Prvi obrok šolnine za absolventski staž ter vpisnino je potrebno skupaj poravnati do vpisa.

Ko referat prejme obrazec Prošnja za podaljšanje študija (absolvent) vam bomo v roku 5 delovnih dni pripravili vpisni list, ki ga izpolnite elektronsko v VIS-u, ga natisnete ter podpišete skupaj s pogodbami o medsebojnih pravicah in dolžnostih.  Vpisno dokumentacijo posredujete skupaj s potrdilom o plačilu šolnine in vpisnine na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo osebno prinesete v referat Alma Mater v času uradnih ur. V VIS vstopate preko spletne strani Alma Mater https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, saj je to eden izmed pogojev za vpis.


Podaljšanje študentskega statusa

Iz upravičenih razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, se status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, če:

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri;
 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer;
 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik ali semester;
 • študent ne dokončna podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Utemeljeni razlogi za neopravljene študijske obveznosti:

 • materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige. Študentke matere, ki v času tekočega študijskega leta rodijo, imajo pravico do podaljšanje študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka, v kolikor imajo v tekočem študijskem letu status študenta,
 • rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek – dokazilo: potrdilo specialista ginekologa,
 • očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem gospodinjstvu in če koristi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka – izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o koriščenju dopusta za nego in varstvo otroka,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov – oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik, z opisom bolezni in časom zdravljenja, ali popis bolezni, ki ga izda specialist, ali odpustnica bolnišnice. Na zdravniškem potrdilu mora biti naveden termin odsotnosti (en mesec odsotnosti v izpitnem obdobju ali tri mesece v času predavanj). V času odsotnosti študent ne sme opravljati izpitnih rokov in drugih obveznosti, kar je razvidno iz uradne evidence VIS-a,
 • težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami – dokazilo: odločba o priznanem statusu osebe s posebnimi potrebami;
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih ali športnih prireditvah – dokazilo: potrdilo o aktivni udeležbi, ki ga izda ustrezna krovna organizacija,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze.

Študent mora predložiti uradno dokazilo o utemeljenih razlogih, ki jih uveljavlja.

Študent, ki ima utemeljene razloge za neopravljene študijske obveznosti, mora oddati prošnjo za podaljšanje študentskega statusa na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za podaljšanje statusa študenta študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – podaljšanje statusa študenta in jo izpolni.

Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše in  jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo prinese osebno v referat Alma Mater v času uradnih ur. Izpolnjeno prošnjo v VIS-u lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat.

Študent, ki mu bo Komisija odobrila podaljšanje študentskega statusa, mora upoštevati slednje: po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve vam bomo pripravili vpisni list, ki ga izpolnite preko interneta v VIS-u in s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne strani https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim geslom.

Stroški podaljšanja študentskega statusa

Vsak študent ob vpisu plača vpisnino po ceniku ALMA MATER (50,00 EUR). Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navede SI00 in vpisno številko, v namen plačila navede ime in priimek študenta ter PODALJŠANJE STATUSA.

Naslov za bančne transakcije

Alma Mater Europaea – Akademija za ples
Dunajska 158
1000 Ljubljana

Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544   (T)   SKB d.d.
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31161234)


Oseba brez statusa – pavzerji

Študentom, ki do 30. 9. tekočega študijskega leta ne bodo izpolnjevali pogojev za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje letnika, bomo odprli vpisni list za pavziranje.

OBČANI

Osebe, ki na Alma Mater še niso bile vpisane, lahko posamezne študijske obveznosti opravljajo kot občani. V tem primeru morajo opraviti evidenčni vpis. Z evidenčnim vpisom torej študent ne pridobi statusa študenta, pridobi pa pravico dostopa do študijskih okolij in informacijske podpore.

Evidenčni vpis se opravi tako, da se izpolni obrazec Prijava za opravljanje študijskih obveznosti brez vpisa. Izpolnjen obrazec se odda osebno v referat ali pošlje s priporočeno pošiljko po pošti v pristojni referat. K izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti Potrdilo o plačilu. Izvedba študijskih obveznosti z izpitom se obračuna tako, da se šolnina letnika deli s 60 KT in pomnoži s številom KT predmeta. Plačilo vključuje opravljanje vaj pri predmetu, klinične vaje pri predmetu ter dvakratno opravljanje izpita, kolokvija ali delnega izpita ter dostop do študijskih gradiv. V primeru, da gre za tretji ali vsak nadaljnji pristop k izpitu, je udeleženec dolžan poravnati znesek po veljavnem ceniku.

Pavzerji

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, prejmejo status pavzerja. V primeru, da želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, morajo kandidati izpolniti obrazec Prijavnica za opravljanje študijskih obveznosti za kandidate brez statusa in ga posredovati v Referat za študijske zadeve. K prijavi morajo priložiti potrdilo o plačilu v skladu s Cenikom. Za vsak izpit, kolokvij ali delni izpit, ki ga želijo opraviti, morajo izpolniti nov obrazec.

Pavzerji nimajo dostopa do Moodla. Dostop do Moodla prejmejo za tiste predmete, za katere se prijavijo in plačajo opravljanje posameznega predmeta v skladu s Cenikom. V tem primeru se omogoči dostop do gradiv za tekoče študijsko leto (gradiva za pretekla študijska leta ni možno prejeti).

Dostop do VIS-a se blokira, če ima študent status pavzerja več kot 2 leti. Če želi študent ponovno aktivirati dostop do VIS-a, se naj obrne na Referat za študijske zadeve. V vsakem primeru pa mora študent morebitne prijave ali odjave na izpite opraviti preko Referata za študijske zadeve.