Da bi vam omogočili čim bolj gladek prehod v študijsko življenje, vas spodbujamo k zgodnjem vpisu. Če imate kakršnakoli vprašanja o pogojih za vpis ali postopku prijave, se obrnite na referat. Prijavo za vpis nam lahko tudi brez vse zahtevane dokumentacije pošljete kadarkoli. Referat vas bo obvestil o manjkajočih ali nepopolnih dokumentih, ki jih potrebujete za dovršitev sprejemnega postopka.


Pogoji za vpis

Dodiplomski študij

V dodiplomski študijski program Ples, koreografija se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
opravljena splošna ali poklicna matura ali končan katerikoli  4-letni srednješolski program pred 01.06.1995,
opravljena avdicija,
potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini.
predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju v tekočem letu, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to

Potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini

Podiplomski študij
Na študijski programe druge bolonjske Študije plesnih umetnosti se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev:
kdor je končal študijski program prve stopnje s področja plesa in koreografije in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (bolonjski program)
kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe s področja plesa in koreografije (predbolonjski program)
kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij.
V kolikor kandidat nima končanega dodiplomskega študijskega programa s področja plesa, mora dokumentirati neformalna izobraževanja in poznavanje področje plesa (umetniški oz. tekmovalni portfolio).Komisija bo na podlagi portfolija in intervjuja presodila ali kandidat izpolnjuje pogoje za vpis na magistrski program oz. katera strokovna znanja mora še pridobiti, za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

V primeru zaključka predhodne izobrazbe iz drugega področja, Komisija za študijske zadeve določi kandidatom diferencialne izpite v obsegu od 10-60 ECTS, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom na študij oziroma v prvem semestru prvega letnika.

 1. A)   Kandidati za vpis na smer Plesna pedagogikamorajo dokazati (pred)znanje ali morajo opraviti diferencialne izpite iz področij:

psihologije učenja,
pedagogike in didaktike,
varne prakse poučevanja plesa in
metodike poučevanja področja plesa s katerim se ukvarja

 1. B)   Kandidati za vpis na smer Sodobne koreografske praksemorajo dokazati (pred)znanje ali morajo opraviti diferencialne izpite iz:

kompozicijskih metod,
plesne tehnike posameznega področja,
koreografskega procesa
poznavanje zgodovine in teorije plesnega gledališča

 1. C)   Kandidati za vpis na smer Teorije plesnih umetnosti morajo dokazati (pred)znanje ali morajo opraviti diferencialne izpite iz:

poznavanje zgodovine plesa in teorije plesnega gledališča


Prijavni postopek

Študij je v Republiki Sloveniji je organiziran na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole). Ne glede na to, ali boste študirali na javni ali zasebni visokošolski ustanovi, se postopek prijave prične preko portala eVŠ. Prijavo za vpis kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov.

Prijava za vpis je sestavljena iz več korakov, ki jih mora prijavitelj izpolniti. V prvem koraku izbere razpis za vpis in vrsto prijave za vpis, v drugem koraku vnese svoje osebne podatke, stalno prebivališče, naslov za obveščanja in KLASIUS-SRV, v tretjem koraku vnese srednješolsko izobrazbo, v četrtem koraku sledi preveritev podatkov o dosedanji visokošolski izobrazbi, v petem koraku vnos želenega študija, v šestem koraku prijavitelj vnese morebitne priloge, nato pa sledi še zadnji korak izpolnjevanja prijave za vpis – predogled in elektronsko pošiljanje prijave.

Prijave za študij potekajo preko naslednje povezave: http://portal.evs.gov.si/prijava/
V kolikor boste na prvem mestu izbrali eno izmed državnih fakultet, vam na drugem in tretjem mestu ne bo ponudilo možnosti izbire samostojnih visokošolskih zavodov. Zato je potrebno za prijavo za študij na Akademiji za ples oddati posebno prijavo, kjer na prvem mestu izberete Zasebni visokošolski zavod. Prijava je zgolj informativne narave. Zavezujoč postane šele vpis.


Prijavni roki

Prvi prijavni rok: 20. februar do 10. julij 2024
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 21. julija 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu. Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 22. julija do 4. avgusta 2024.

Drugi prijavni rok: 15. julij do 16. septembra 2024
Izbirni postopek bo končan do 18. septembra 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu. Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 20. do najkasneje 30. septembra 2024.

Tretji prijavni rok: 18. septembra do 30. septembra 2024
Izbirni postopek bo končan do 30. septembra 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu. Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo do 30. septembra 2024.

Vpis bo potekal izključno online.

DOKAZILA

V  prijavno-sprejemnih  postopkih kandidati vsa  k  prijavi  zahtevana  dokazila vlagajo elektronsko preko portala eVŠ. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo. Dokazil o opravljeni srednješolski izobrazbi ni potrebno prilagati k eVŠ prijavi, saj podatke pridobimo preko RIC, razen v primeru, da je kandidat opravil srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini.

Prav tako morajo vsi kandidati za vpis na dodiplomski študijski program Ples, koreografija predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo mora biti izdano po 1. maju v tekočem letu, potrdilo lahko izda družinski, splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi njegovo mnenje. Morebitne stroške zdravstvenega pregleda nosijo kandidati sami.

Za dodiplomski študijski program Ples, koreografija je potrebno pred vpisom opraviti tudi avdicijo(razen smer Balet, kjer se izvede le intervju).

Za vpis na magistrski študijski program je potrebno k eVŠ prijavi naložiti ustrezna potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis – diplomsko listino ter neobvezno Prilogo k diplomi.


Izvedba vpisa

Za izvedbo vpisa bo potrebno:

 1. Izpolniti ter podpisati Vpisni list.
 2. Podpisati pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.
 3. Naložiti novejšo fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm (kot za osebni dokument) v jpg formatu, ki jo je treba skenirati, shraniti na računalnik in nato naložiti v VIS pri izpolnjevanju Vpisnega lista.

Pred izvedbo vpisa poskrbite tudi, da boste imeli na računalniku ustrezno shranjena spodaj navedena potrdila v jpg/jpeg ali pdf formatu:

 • potrdilo o plačilu šolnine (celotne ali 1. obroka šolnine, kot je navedeno v 5. členu pogodbe)
 • potrdilo o plačilu vpisnine (100,00 EUR)
 • morebitne manjkajoče dokumente, ki so bili navedeni v prijavi za vpis.

Ko bosta Pogodba in Vpisni list elektronsko podpisana, ter ostala vpisna dokumentacija ustrezno naložena na VIS, bo Referat študentu v roku 5 delovnih dni vpis tudi zaključil. O uspešnem vpisu bo študent obveščen na njegov email naslov. Takrat bo v VIS-u vidna z obeh strani podpisana Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih, indeks študenta ter možnost printanja Potrdila o vpisu, ki velja kot uradni dokument.

   Podatki o plačilu: račun/-e za šolnino in vpisnino boste prejeli na svoj e-mail naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu, v roku od elektronsko izpolnjenega vpisnega lista. Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navedete SI00 in vpisno številko, ki jo najdete na vpisnem listu in v Vabilu k vpisu. Plačilo prvega obroka šolnine ter vpisnino lahko plačate preko istega plačilnega naloga, tako da seštejete zneske. V kolikor bo plačnik šolnine podjetje, obvezno pri vpisu priložite izjavo plačnika, ki jo najdete na spletni strani Alma Mater Izjava plačnika.

na Alma Mater ni gotovinskega poslovanja, zato se vsa nakazila vršijo preko transakcijskega računa.


na Alma Mater ni gotovinskega poslovanja, zato se vsa nakazila vršijo preko transakcijskega računa.


Plačilo šolnine

Šolnina za en letnik dodiplomskega študija (1. stopnja) znaša 4.200 EUR.
Šolnina za en letnik podiplomskega študija (2. stopnja) znaša  2.800 EUR.

PLAČILO ŠOLNINE PO OBROKIH

 • V primeru plačila šolnine v enem obroku, zapade šolnina plačila ob vpisu.
 • V primeru plačila šolnine v dveh obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine pa dne 10. 2..
 • V primeru plačila šolnine v petih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.1., četrti obrok šolnine dne 10.3. in peti obrok šolnine dne 10.5..
 • V primeru plačila šolnine v osmih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.12., četrti obrok šolnine dne 10.1., peti obrok šolnine dne 10.2., šesti obrok šolnine 10.3., sedmi obrok šolnine 10.4. in osmi obrok šolnine dne 10.5..


Priznavanje znanj  / Formalno in neformalno pridobljena znanja

Študent lahko po vpisu v študijski program v referat za študentske zadeve odda prošnjo za uveljavljanje priznanja študijskih obveznosti, ki jih je opravil v okviru študijskih programov na Alma Mater ali na drugi fakulteti, tako da izpolni obrazec: Prošnja za priznanje študijskih obveznosti in ga odda v referat za študentske zadeve. K prošnji se obvezno priloži:

 Potrdilo o opravljenih izpitih – obvezno priložite originalni izvod potrdila o opravljenih izpitih iz prejšnje fakultete
 Potrjen vsebinski program predmeta (učni načrt) predmeta, ki ga želite priznati;

Za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti lahko zaprosijo kandidati, ki želijo, da se jim neformalno pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot pogoj za vpis ali kot del obveznosti študijskega programa, v katerega so že vpisani. Kandidat mora predložiti vsa dokazila, potrebna za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.

Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti se prične na zahtevo kandidata, ki v referat vloži Prošnjo za priznavanje neformalnega izobraževanja. Obvezna sestavina vloge je tudi seznam priloženih dokazil.

Kandidati za vpis na študij na Alma Mater, ki bi želeli pred vpisom prejeti sklep Komisije za študijske zadeve o priznanih izpitih, opravljenih na drugih fakultetah, morajo k prošnji priložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa v višini 300 EUR, kot je predvideno v Ceniku za tekoče študijsko leto. V kolikor se kandidat odloči za vpis, se mu strošek priznavanja odbije od prvega obroka šolnine.

Podatki za nakazilo:

Alma Mater Europaea – Akademija za ples
Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544 (T) SKB d.d.
Znesek: 300,00 EUR
SWIFT: SKBASI2X
Namen plačila: Vloga za priznavanje študijskih obveznosti

Kandidati posredujejo prošnjo za priznavanje za VSE predmete, ki si jih želijo priznavati tekom študija (ne samo predmete za letnik, v katerega se vpisujejo ali so vpisani). Prošnje študentov bomo obravnavali le enkrat, razen v primeru, da tekom študija pridobi nova formalna znanja.

Na podlagi odločbe o priznavanju formalnega ali neformalnega znanja, lahko študenti uveljavljajo znižanje šolnine za tekoče študijsko leto. Znižanje šolnine lahko uveljavljajo tisti, katerim je bilo v posameznem letniku priznanih vsaj 20 ECTS. Upravni odbor Alma Mater je sprejel sklep, da se šolnina zniža za 30%, če se študentu prizna od 20 ECTS – 30 ECTS v posameznem letniku oziroma se zniža za 50%, če se študentu prizna od 31 ECTS – 40 ECTS v posameznem letniku. Pri znižanju šolnine se upoštevajo le v celoti priznane študijske obveznosti. Prošnji za znižanje šolnine je treba priložiti kopijo odločbe. Prošnjo za znižanje šolnine lahko posredujejo najkasneje 8 dni po prejemu odločbe o priznavanju študijskih obveznosti, sicer se prošnji ne odobri.

Komisija za študijske zadeve bo kandidatom/študentom priznala pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se znanja pridobijo s formalnim učenjem in ovrednotijo z ustreznim potrdilom, vse na podlagi zakonsko določenih meril (določenih v Zakonu o visokem šolstvu, Ur.l.RS, št. 67/1993 s spremembami in Meril za prehode med študijskimi programi, Ur.l. RS, št. 95/2010 s spremembami).

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na študijskem programu, na katerega se bo kandidat vpisal.

Priznavanje tujega izobraževanja

Vsakdo, ki ima tujo listino o izobraževanju in želi nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek priznavanja opravljenega izobraževanja v tujini se prične s prijavo eVŠ. Postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji, kamor se je kandidat prijavi za študij.

Rok za izdajo odločbe je dva meseca od dneva prejema popolne vloge.