S sistemom vodenja kakovosti na Alma Mater Europaea – AP smo dokumentirali in določili:

 • temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost, in sicer z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo vseh naših uporabnikov: študentov, zaposlenih, institucij, v katerih naši študenti opravljajo praktično izobraževanje in ostalih partnerjev;
 • kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter na osnovi tega z ustreznimi ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev;
 • zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega nenehnega izboljševanja.

Komisija za kakovost

Komisija sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost in obravnava evalvacijska poročila ter pripravlja predloge za izboljšanje za senat.

Komisijo za kakovost imenuje senat zavoda. Sestavljena je iz članov, ki zastopajo vse deležnike: visokošolske učitelje, sodelavce in znanstvene delavce, mentorje praktičnega usposabljanja, delodajalce, strokovne delavce in študente (katere predlaga študentski svet).

Člani komisije za kakovost v mandatu do 22. 5. 2024 so:

 • doc. Rosana Hribar
 • Gabrijel Glavica
 • Daša Janičijevič
 • Tina Kavtičnik

Komisije za študijske in študentske zadeve (KŠZ)

Mandat: 4 leta, predstavniki študentov se volijo vsako leto

Komisijo za študijske zadeve sestavljajo trije visokošolski učitelji. Prodekan za izobraževanje je član te komisije po položaju.

 • Doc. Rosana Hribar, mag. umet. Giba
 • Doc. dr. Andreja Kopač
 • Pred. Martina Svetina,
 • Tamara Divjak, študentka

Komisija za kakovost (samoevalvacija):

 • doc. Rosana Hribar
 • Gabrijel Glavica
 • Tina Kavtičnik
 • Daša Janičijevič

Komisija za izvolitve:

 • Rosana Hribar,
 • Urša Rupnik,
 • Lucija Velkavrh in
 • Maja Hojs

Zapisniki KZK Akademije za ples:
 Zapisnik 1. seje KZK (marec 2018)
 Zapisnik 2. seje KZK (maj 2018)
 Zapisnik 3. seje KZK (september 2018)
 Zapisnik 4. seje KZK (februar 2019)
 Zapisnik 5. seje KZK (oktober 2019)
 Zapisnik 6. seje KZK (maj 2020)
 Zapisnik 7. seje KZK (september 2020)
 Zapisnik 8. seje KZK (marec 2021)
 Zapisnik 9. seje KZK (september 2021)
 Zapisnik 10. seje KZK (november 2021)