Študentsko tutorstvo je oblika dela tutorja – študenta, ki svetuje skupini dodeljenih študentov glede njihovih študijskih in življenjskih vprašanj na AMEU – AP. Tutor študent je osebni svetovalec, ki študentom svetuje in jim pomaga pri študijskih, obštudijskih in življenjskih problemih tako na začetku študija kot tudi ob zaključevanju študija. Namen študentskega tutorstva je usmerjen k izboljšanjaju študijskih rezultatov, motiviranja in lažjega vključevanja v akademsko okolje, ki novi generaciji pomaga k študijski in osebnostni uspešnosti.

Tutor študent je lahko vsak študent, ki ima v tekočem letu status študenta in ni študent prvega letnika študija na 1. stopnji.


Naloge tutorstva so:

 da se usposobi za delo tutorja študenta po programu izobraževanja tutorjev študentov;
 da individualno ali skupinsko svetuje ter pomaga študentom v skladu s programom dela študentskega tutorstva;
 da motivira in spodbuja študente za sprotni študij;
 da seznani študente z vsemi viri informacij in jih motivira, da jih poiščejo sami;
 da sodeluje s profesorjem tutorjem pri informiranju študentov o študijskih programih AMEU – AP in pri izbiri izbirnih predmetov;
 da študente spodbuja, da se vključijo v dodatne dejavnosti na fakulteti;
 redna udeležba srečanj tutorjev;
 da sodeluje pri sprejemu študentov novincev na AMEU – AP in na informativnih dnevih za potencialne študente novince;
 da sodeluje pri promocijskih dejavnostih oddelkov in celotne AMEU – AP;
 da v mesečnem in zaključnem poročilu poroča o delu s tutoranti, o pogostih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo;
 da sodeluje s koordinatorjem tutorjev študentov, z organi in vodstvom fakultete;
 nudi pomoč ostalim tutorjem pri njihovem delu;
 študentom posreduje študijske in obštudijske informacije.


V študijskem letu 2022-23 je tutorka študentka 3. letnika

Kristina Slapernik