Da bi vam omogočili čim bolj gladek prehod v študijsko življenje, vas spodbujamo k zgodnjem vpisu. Če imate kakršnakoli vprašanja o pogojih za vpis ali postopku prijave, se obrnite na referat. Prijavo za vpis nam lahko tudi brez vse zahtevane dokumentacije pošljete kadarkoli. Referat vas bo obvestil o manjkajočih ali nepopolnih dokumentih, ki jih potrebujete za dovršitev sprejemnega postopka.

POGOJI ZA VPIS
PRIJAVNI POSTOPEK
PRIJAVNI ROKI
IZVEDBA VPISA
PLAČILO ŠOLNINE
PRIZNAVANJE ZNANJ

Pogoji za vpis

Dodiplomski študij

V dodiplomski študijski program Ples, koreografija se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
 opravljena splošna ali poklicna matura ali končan katerikoli  4-letni srednješolski program pred 01.06.1995,
  opravljena avdicija,
  potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini.
   predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju v tekočem letu, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to

Potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini

Podiplomski študij
V podiplomski študijski program Študije plesnih umetnosti se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
 kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (bolonjski program),
 kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (predbolonjski program)
 kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij.

Kot ustrezna strokovna področja predhodne izobrazbe se upoštevajo: družboslovje, humanistika, ples, koreografija.

V primeru zaključka predhodne izobrazbe iz drugega področja, Komisija za študijske zadeve določi kandidatom diferencialne izpite v obsegu od 10-60 ECTS, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom na študij. Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne in humanistične vede, področje plesa in koreografije.

Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v fizični obliki posredovati na AMEU-AP skupaj z evš prijavo. V primeru, da kandidat dokazil ne dostavi, bo o tem in o roku, do katerega mora dokazila dostaviti, obveščen. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih dokumentov, overjenih pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskega zavoda.


Prijavni postopek

Študij je v Republiki Sloveniji je organiziran na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole). Ne glede na to, ali boste študirali na javni ali zasebni visokošolski ustanovi, se postopek prijave prične preko portala eVŠ. Prijavo za vpis kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov.

Prijava za vpis je sestavljena iz več korakov, ki jih mora prijavitelj izpolniti. V prvem koraku izbere razpis za vpis in vrsto prijave za vpis, v drugem koraku vnese svoje osebne podatke, stalno prebivališče, naslov za obveščanja in KLASIUS-SRV, v tretjem koraku vnese srednješolsko izobrazbo, v četrtem koraku sledi preveritev podatkov o dosedanji visokošolski izobrazbi, v petem koraku vnos želenega študija, v šestem koraku prijavitelj vnese morebitne priloge, nato pa sledi še zadnji korak izpolnjevanja prijave za vpis – predogled in elektronsko pošiljanje prijave.

Prijave za študij potekajo preko naslednje povezave: http://portal.evs.gov.si/prijava/
V kolikor boste na prvem mestu izbrali eno izmed državnih fakultet, vam na drugem in tretjem mestu ne bo ponudilo možnosti izbire samostojnih visokošolskih zavodov. Zato je potrebno za prijavo za študij na Akademiji za ples oddati posebno prijavo, kjer na prvem mestu izberete Zasebni visokošolski zavod. Prijava je zgolj informativne narave. Zavezujoč postane šele vpis.


Prijavni roki

Prvi prijavni rok: 12. februar – 12. julij 2020
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 17. julija 2020. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.
Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 27. julija do 7. avgusta 2020.

Drugi prijavni rok: 10. avgust – 17. september 2020
Izbirni postopek bo končan do 21. septembra 2020. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.
Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 25. septembra do 28. septembra 2020.

Tretji prijavni rok: 29. september – 30. september 2020
Izbirni postopek bo končan do 1. oktobra 2020. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.
Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo do 2. oktobra 2020.

Prijavno dokumentacijo kandidati pošljejo na: AMEU – Akademija za ples, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor

Vpis bo potekal: na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor. V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, in sicer najkasneje do 7. avgusta 2020 ( 1. vpisni rok), do 28. 9. 2020 (2. vpisni rok) in do 2. 10. 2020 (3. vpisni rok).


Izvedba vpisa

Za izvedbo vpisa na dodiplomski in podiplomski študij boste potrebovali:
  izpolnjen elektronski vpisni list, ki ga natisnete in podpišete (sistem VIS),
  dva podpisana izvoda pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih pri študiju na Alma Mater (oba izvoda pogodbe se natisneta avtomatsko z vpisnim listom),
  potrdilo o plačilu šolnine (celotne ali 1. obroka šolnine, kot je navedeno v 5. členu pogodbe),
  potrdilo o plačilu vpisnine (50,00 EUR),
  dve novejši fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 cm (kot za osebni dokument),
  izpolnjen obrazec za izdelavo študentske izkaznice, ki ga prejmete v referatu v času vpisa ali v primeru vpisa po pošti, vam ga posredujemo na naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu (v tem primeru ne pozabite prilepiti slike in se podpisati v bel okvirček).

  Podatki o plačilu: račun/-e za šolnino in vpisnino boste prejeli na svoj e-mail naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu, v roku enega delovnega dne od elektronsko izpolnjenega vpisnega lista. Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navedete SI00 in vpisno številko, ki jo najdete na vpisnem listu. Plačilo prvega obroka šolnine plačate preko istega plačilnega naloga, tako da seštejete zneske. V kolikor bo plačnik šolnine podjetje, obvezno pri vpisu priložite izjavo plačnika, ki jo najdete na spletni strani Alma Mater Izjava plačnika.


na Alma Mater ni gotovinskega poslovanja, zato se vsa nakazila vršijo preko transakcijskega računa.


Razpis za vpis 2020/21
Plačilo šolnine

Šolnina za en letnik dodiplomskega študija (1. stopnja) znaša 3.800 EUR.
Šolnina za en letnik podiplomskega študija (2. stopnja) znaša  2.500 EUR.

  V primeru plačila šolnine v enem obroku zapade šolnina plačila ob vpisu.
  V primeru plačila šolnine v dveh obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine pa dne 10.2.2020.
  potrdilo o plačilu šolnine (celotne ali 1. obroka šolnine, kot je navedeno v 5. členu pogodbe),
  V primeru plačila šolnine v petih obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11.2019, tretji obrok šolnine dne 10.1.2020, četrti obrok šolnine dne 10.3.2020 in peti obrok šolnine dne 10.5.2020.
  V primeru plačila šolnine v osmih obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11.2019, tretji obrok šolnine dne 10.12.2019, četrti obrok šolnine dne 10.1.2020, peti obrok šolnine dne 10.2.2020, šesti obrok šolnine 10.3.2020, sedmi obrok šolnine 10.4.2020 in osmi obrok šolnine dne 10.5.2020.Priznavanje znanj  / Formalno in neformalno pridobljena znanja

Študent lahko po vpisu v študijski program v referat za študentske zadeve odda prošnjo za uveljavljanje priznanja študijskih obveznosti, ki jih je opravil v okviru študijskih programov na Alma Mater ali na drugi fakulteti, tako da izpolni obrazec: Prošnja za priznanje študijskih obveznosti in ga odda v referat za študentske zadeve. K prošnji se obvezno priloži:

 Potrdilo o opravljenih izpitih – obvezno priložite originalni izvod potrdila o opravljenih izpitih iz prejšnje fakultete
 Potrjen vsebinski program predmeta (učni načrt) predmeta, ki ga želite priznati;

Za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti lahko zaprosijo kandidati, ki želijo, da se jim neformalno pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot pogoj za vpis ali kot del obveznosti študijskega programa, v katerega so že vpisani. Kandidat mora predložiti vsa dokazila, potrebna za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.

Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti se prične na zahtevo kandidata, ki v referat vloži Prošnjo za priznavanje neformalnega izobraževanja. Obvezna sestavina vloge je tudi seznam priloženih dokazil.

Kandidati za vpis na študij na Alma Mater, ki bi želeli pred vpisom prejeti sklep Komisije za študijske zadeve o priznanih izpitih, opravljenih na drugih fakultetah, morajo k prošnji priložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa v višini 200 EUR, kot je predvideno v Ceniku za tekoče študijsko leto. V kolikor se kandidat odloči za vpis, se mu strošek priznavanja odbije od prvega obroka šolnine.

Podatki za nakazilo:

Alma Mater Europaea – Akademija za ples
Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544 (T) SKB d.d.
Znesek: 200,00 EUR
SWIFT: SKBASI2X
Namen plačila: Vloga za priznavanje študijskih obveznosti

Kandidati posredujejo prošnjo za priznavanje za VSE predmete, ki si jih želijo priznavati tekom študija (ne samo predmete za letnik, v katerega se vpisujejo ali so vpisani). Prošnje študentov bomo obravnavali le enkrat, razen v primeru, da tekom študija pridobi nova formalna znanja.

Na podlagi odločbe o priznavanju formalnega ali neformalnega znanja, lahko študenti uveljavljajo znižanje šolnine za tekoče študijsko leto. Znižanje šolnine lahko uveljavljajo tisti, katerim je bilo v posameznem letniku priznanih vsaj 20 ECTS. Upravni odbor Alma Mater je sprejel sklep, da se šolnina zniža za 30%, če se študentu prizna od 20 ECTS – 30 ECTS v posameznem letniku oziroma se zniža za 50%, če se študentu prizna od 31 ECTS – 40 ECTS v posameznem letniku. Pri znižanju šolnine se upoštevajo le v celoti priznane študijske obveznosti. Prošnji za znižanje šolnine je treba priložiti kopijo odločbe. Prošnjo za znižanje šolnine lahko posredujejo najkasneje 8 dni po prejemu odločbe o priznavanju študijskih obveznosti, sicer se prošnji ne odobri.

Komisija za študijske zadeve bo kandidatom/študentom priznala pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se znanja pridobijo s formalnim učenjem in ovrednotijo z ustreznim potrdilom, vse na podlagi zakonsko določenih meril (določenih v Zakonu o visokem šolstvu, Ur.l.RS, št. 67/1993 s spremembami in Meril za prehode med študijskimi programi, Ur.l. RS, št. 95/2010 s spremembami).

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na študijskem programu, na katerega se bo kandidat vpisal.

 

Priznavanje tujega izobraževanja

Vsakdo, ki ima tujo listino o izobraževanju in želi nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek priznavanja opravljenega izobraževanja v tujini se prične s prijavo evš. Postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji, kamor se je kandidat prijavi za študij.

Rok za izdajo odločbe je dva meseca od dneva prejema popolne vloge.