Iz upravičenih razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, se status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, če:

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri;
 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer;
 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik ali semester;
 • študent ne dokončna podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.

 

Utemeljeni razlogi za neopravljene študijske obveznosti:

 • materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige. Študentke matere, ki v času tekočega študijskega leta rodijo, imajo pravico do podaljšanje študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka, v kolikor imajo v tekočem študijskem letu status študenta,
 • rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek – dokazilo: potrdilo specialista ginekologa,
 • očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem gospodinjstvu in če koristi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka – izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o koriščenju dopusta za nego in varstvo otroka,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov – oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik, z opisom bolezni in časom zdravljenja, ali popis bolezni, ki ga izda specialist, ali odpustnica bolnišnice. Na zdravniškem potrdilu mora biti naveden termin odsotnosti (en mesec odsotnosti v izpitnem obdobju ali tri mesece v času predavanj). V času odsotnosti študent ne sme opravljati izpitnih rokov in drugih obveznosti, kar je razvidno iz uradne evidence VIS-a,
 • težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami – dokazilo: odločba o priznanem statusu osebe s posebnimi potrebami;
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih ali športnih prireditvah – dokazilo: potrdilo o aktivni udeležbi, ki ga izda ustrezna krovna organizacija,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze.

 

Študent mora predložiti uradno dokazilo o utemeljenih razlogih, ki jih uveljavlja.

Študent, ki ima utemeljene razloge za neopravljene študijske obveznosti, mora oddati prošnjo za podaljšanje študentskega statusa na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za podaljšanje statusa študenta študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – podaljšanje statusa študenta in jo izpolni.

Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše in  jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo prinese osebno v referat Alma Mater v času uradnih ur. Izpolnjeno prošnjo v VIS-u lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat.

Študent, ki mu bo Komisija odobrila podaljšanje študentskega statusa, mora upoštevati slednje: po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve vam bomo pripravili vpisni list, ki ga izpolnite preko interneta v VIS-u in s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne strani https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim geslom.

 

Stroški podaljšanja študentskega statusa

Vsak študent ob vpisu plača vpisnino po ceniku ALMA MATER (50,00 EUR). Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navede SI00 in vpisno številko, v namen plačila navede ime in priimek študenta ter PODALJŠANJE STATUSA.

 

Naslov za bančne transakcije

Alma Mater Europaea – Akademija za ples
Štihova ulica 7
1000 Ljubljana

Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544   (T)   SKB d.d.
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31161234)